บำบัดด้วยวิถีแห่งเซ็น

Tagged: ,

บำบัดด้วยวิถีแห่งเซ็น

เซ็น เป็นชื่อของนิกายหนึ่งทางพุทธศาสนา

หลักวิถีของเซ็น นั้นมีแนวทาง หลายแง่มุมที่ประชาชนทั่วไปสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตปัจจุบันได้แม้ว่า ท่านจะไม่ได้นับถือศาสนานี้นิกายนี้ก็ตาม อันที่จริงแล้วในหลายๆศาสนานั้นก็มีหลายๆคำสอนที่สอดคล้องไปในทางเดียวกัน อยู่ที่ผู้คนจะเลือกปรับใช้

สำหรับวิถีแห่งเซ็นนั้น ด้านที่เด่นชัดมากๆ นั่นก็คือการใช้หลักเรียนรู้สัจธรรมความเป็นจริง จนตระหนักได้ถึง ความไม่เที่ยง ความไม่จีรังยั่งยืน  ความไม่มีตัวตนของทุกสรรพสิ่ง ความอุปโลกษณ์ ความยึดติดยึดมั่นถือมั่น ของสังคมมนุษย์

และรู้แจ้งถึงการรับสภาพของสัญชาติญาณที่ติดตัวมาของชีวิต ยอมรับธรรมชาติในขั้นพื้นฐาน ที่มนุษย์ยากที่จะสละได้   เช่นความหิว ความกระหาย  การมองเห็นการสัมผัส ความมีตัวตนของธรรมชาติ    ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้  แต่ก็ไม่เพิ่มความปรุงแต่งไปมากกว่านี้

เรียนรู้สัจธรรมจากนั้นก็ปล่อยวาง อยู่กับวิถีที่เรียบง่าย ไม่ทำสิ่งใดให้ยุ่งยาก มากความกว่าที่เป็นอยู่ เมื่อล้วนมองออกว่าสรรพสิ่งล้วนมิใช่มีตัวตน และเรื่องราวยุ่งยากมากความต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ ไปสร้างนิสัย สร้างกฏเงื่อนไขทางปฏิกริยากันเองทั้งสิ้น

บำบัดด้วยวิถีแห่งเซ็น

ในโลกความเป็นจริงแล้วหาได้มีตัวตนของเรื่องราวนั้นไม่

โลกเราแม้ว่า มนุษย์จะมีเรื่องราวอะไรแค่ไหนก็ตาม   แต่ธรรมชาติรอบตัวหาได้ข้องเกี่ยวด้วยไม่ สายลมยังคงพัดไป สายน้ำยังคงไหล ต้นไม้ยังคงผลิใบ  ความเป็นจริงของสัจธรรมยังคงดำเนินต่อไป

ไม่ว่าเรื่องใดที่ครุ่นคิดกังวลถือสาเป็นเรื่องใหญ่ ก็ล้วนหาความเป็นสาระไม่ได้เลยในธรรมชาติ และมนุษย์ก็สิ้นอายุขัยเป็นผงธุลีรุ่นแล้วรุ่นเล่าผ่านกันไปเพียงเท่านั้น

เมื่อตระหนักได้ถึงสัจธรรมในสภาวะจิตแบบนี้ได้  เรื่องใดๆก็สมควรล้วนปล่อยวางง่ายและคร้านที่จะคิด

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).