หนทางแห่งความรักและเมตตาธรรม ในศาสนาคริสต์

Tagged:

หนทางแห่งความรักและเมตตาธรรม ในศาสนาคริสต์

หากเราลองพิจารณาวิถีในศาสนาคริสต์ดู

ตามคำกล่าวดังนี้ซึ่งพระศาสนจักรคาทอลิก ได้กล่าวถึง เมตตาธรรมเอาไว้ว่า

 เมตตาธรรม ทำให้เราสามารถเห็นพระพักตร์ของพระเยซูคริสตเจ้า ในคนยากจนและขัดสน พระองค์ทรงสอนว่า เมื่อเราหิว กระหาย โดดเดี่ยว ท่านได้มาช่วยเหลือเรา (เทียบ มธ 25.36)

อาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรง “มอบชีวิตของพระองค์เพื่อเรา” (1 ยน 3:16) ประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรมีหลักฐานชัดเจนว่าได้มีความริเริ่มเกี่ยวกับงานเมตตามากมาย ในสมัยปัจจุบันบรรดาคริสตชนทั่วโลกเอาใจใส่คนยากจนและขัดสน ด้วยวิธีทางต่างๆ ตั้งแต่เป็นประจักษ์พยานชีวิตธรรมดาๆ จนถึงกิจการขององค์กรคาทอลิกมากมาย ความริเริ่มต่างๆ ของเมตตาจิตแบบคริสตชน ต้องแสดงถึงการอุทิศตนของพระศาสนจักร และความซื่อสัตย์ต่อคำสอนของพระเยซูเจ้า (ปอล ที่ 6 ปี 1972)

สำหรับชาวคริสต์รวมถึงผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์นั้น  เชื่อว่าหลายๆคนคงอาจเคยได้รับรู้เรื่องราวและวิถีปฏิบัติที่มีใน ศาสนาคริสต์ กันอยู่บ้าง  เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้า และเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ ที่ทรงยอมถูกตอกตรึงอยู่บนไม้กางเขน พระองค์ต้องการไถ่บาปให้มนุษย์ พระองค์วิงวอนขอการอภัยจากพระเจ้าขอให้พระเจ้าละเว้นการลงโทษและ ให้อภัยแก่มนุษย์ที่กระทำผิด ซึ่งการกระทำของพระเยซูในครั้งนี้  แสดงให้เห็นถึงความอุทิศเสียสละความศรัทธา ความเมตตาและความรัก

และตราบจนถึงปัจจุบัน เราจะได้เห็นเหล่านักบุญในศาสนาคริสต์หลายต่อหลายท่าน ที่มีความเชื่อมั่นในพระเจ้า  และพวกเขาเสียสละความสุขสบายทางโลก ส่วนตนอุทิศตน  และเดินทางไปในพื้นที่แร้นแค้น พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ให้การรักษา และให้การศึกษา พวกเขาเชื่อและมักจะสอนให้คนเชื่อว่า ในศาสนาคริสต์นั้นเปี่ยมไปด้วยความรักและไม่เดียวดาย ผู้ที่ยึดมั่นและมีศรัทธาแรงกล้าทั้งหลายในศาสนจักร นั้นล้วนมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา และเกื้อกูลกัน

กำลังใจ3

สำหรับในบทนี้เรามิใช่เสนอแนะเชิญชวน เผยแพร่ศาสนา ให้ผู้อ่าน แต่เราลองพิจารณา ถึง แนวทางเหล่านี้ ซึ่งสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้แม้ ในผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์

เราจะสังเกตุเห็นได้ว่า พวกเขาอาศัยความเชื่อมั่นในพระเจ้าที่เขาเชื่อ พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้ารักเขาและเขาก็รักพระเจ้า

พวกเขามีความศรัทธาแรงกล้า และเลือกที่จะมอบการแบ่งปันให้กับผู้คน เจริญรอยตามแนวทางของพระเยซู ที่อุทิศเสียสละตน เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนร่วมโลก อย่างไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยความทรมานของตนเอง

กรณีนี้เราสามารถศึกษาได้ว่า มนุษย์เวลาที่คนเรานั้นมีความเชื่อต่อสิ่งใด และมีความรักต่อสิ่งใดนั้น ล้วนทำให้ลดความพะวงห่วงในเรื่องของตนเอง ลดความเห็นแก่ตัวลง ซึ่งในหลักของ พุทธศาสนาก็ได้กล่าวถึง โทษของการเห็นแก่ตัวยึดมั่นถือมั่นเกินไปจนเกิดทุกข์ เอาไว้ด้วย

การที่คนเราเคยตัวติดนิสัยเห็นแก่ตัว  เคยชินกับการฝึกสอนตนเองให้มีนิสัย กอบโกยทุกอย่างให้ได้มากที่สุด หวงสิ่งต่างๆยึดเอาสิ่งต่างๆอยากได้อยากครอบครอง ชี้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของฉัน สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวกูของกู

มีนิสัยตระหนี่ไม่เอื้อเฟื้อแบ่งปัน  วันๆครุ่นคิดแต่เรื่องของตนเอง คนผู้นั้นย่อมได้รับทุกข์ทางจิตใจอย่างล้นเหลือ ในยามสูญเสีย ผิดหวังหรือไม่สมดั่งใจ

และจากการกล่าวถึงวิถีทางในศาสนาคริสต์เราจะพบว่า พวกเขาเชื่อในคำสอนที่กล่าวถึงการเปิดใจให้กับพระเจ้าให้พระเจ้าเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ของชีวิต พวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะจดจ่อจิตใจอยู่กับแนวทางที่มีต่อพระเจ้า และสำหรับผู้ที่เคร่งครัดมากๆ พวกเขาจะเฝ้าแต่อุทิศตน หาทางทำในสิ่งที่เสียสละแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์ จิตที่ก่อเกิดจากความเมตตานั้น คือจิตที่สร้างพลังที่วิเศษขึ้นได้ สร้างความรู้สึกที่พิเศษขึ้นได้เหมือนเป็นวัคซีนเป็นภูมิคุ้มกัน

ไม่ว่า คนภายนอกจะมองพวกเขาอย่างไม่เชื่อในเรื่องของประวัติเกี่ยวกับศาสนาของเขาก็ตาม

แต่เมื่อ พวกเขาได้สรรค์สร้าง ดวงจิตที่มีความอุทิศ เสียสละทุ่มเทและเมตตา ขึ้นมาได้ นั่นนับเป็นชีวิตที่ประเสริฐมากขึ้นจะให้ความสนใจแต่กับเรื่องที่มีคุณค่ามากขึ้น  จนไม่แยแสสนใจที่จะทุกข์อกทุกข์ใจกับเรื่องอันน้อยสาระ ไม่ยึดติดในตัวตน

กำลังใจ2

และแม้แต่สำหรับผู้ที่กำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้า   หากพวกเขาค้นพบแนวทางที่จะอุทิศตน เปิดใจให้กับ การทำชีวิตให้มีค่า ฝึกฝนจิตใจหล่อหลอมพลังแห่งความเมตตา มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คน มุ่งมั่นที่จะสนใจในสิ่งที่กว้างใหญ่มากกว่า เรื่องส่วนตัว เขาก็จะได้พบโลกแห่งจิตวิญญาณที่อบอุ่นสุขล้ำและปล่อยวางเรื่องเก่าๆลงได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตามหลักของความเมตตาถือเป็นหลักแห่งความประเสริฐที่มี สอนในหลายศาสนา แม้ว่าท่านไม่ได้เลือกที่จะเข้าสู่ศาสนาใดๆ แต่หลักแห่งความเมตตาย่อมมีคุณอนันต์ก่อเกิดประโยชน์สุขและปลดทุกข์ให้ชีวิตของคุณได้เแน่นอน

 

 

เนื้อหาข้อเขียนในบทความเขียนโดย เจ็ดผู้ว่าง่าย setmem.com

setmem.com ที่แห่งการแบ่งปัน  ปรึกษา รักษา ความเครียด กลุ่ม รักษา โรคซึมเศร้า ที่แห่งการประคอง เข้าใจ และร่วมกันก้าวผ่านฝันร้ายๆ สู่วันที่ฟ้าสดใสและเข้าใจชีวิต

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).