การฝึกฝนจิตวิญญาณ

การฝึกฝนจิตวิญญาณ จิตวิญญาณ ก็คือสิ่งที่เป็นความรู้สึกเป็นความคิดเป็นอุปนิสัย เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดร่าง ร่างหนึ่งที่มีอยู่ในกายที่มีเนื้อหนังหุ้มห่อกระดูกและอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย จิตวิญญาณมิใช่เป็นเพียงอุปนิสัยเท่านั้น แต่จิตวิญญาณยังประกอบไปด้วย  ประสาทการรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก และเซ้นส์ฯลฯ ที่ประกอบเป็นร่างภายในที่ควบคุมกายเนื้อหนัง ในสังคมเรามีจิตวิญญาณอยู่หลายชนิด  เช่น จิตวิญญาณของนักสู้  จิตวิญญาณของนักกีฬา จิตวิญญาณของครู จิตวิญญาณของหมอ จิตวิญญาณของความเป็นพ่อเป็นแม่คน และอีกมากมายหลายชนิดฯลฯ มีนักกีฬามากมายที่ไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของนักกีฬา มีครูที่ไม่เข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นหมอ  เป็นพ่อเป็นแม่ฯลฯ จิตวิญญาณคือสภาพของตัวตนทางวิญญาณ ที่หล่อหลอมขึ้นจากการอบรมสั่งสอน หล่อหลอมขึ้นจากประสบการณ์ชีวิต หล่อหลอมจากอุปนิสัย หล่อหลอมขึ้นจากความรู้ หล่อหลอมจากสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต จิตวิญญาณสำคัญอย่างไร? จิตวิญญาณคือสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยให้คุณยืนหยัดได้ในหลายสถานการณ์ เช่น หากคุณเป็นคนที่มีจิตวิญญาณของนักสู้ คุณจะไม่อ่อนแอคร่ำครวญร่ำร้องง่ายๆ…