การฝึกเจริญสติ

การฝึกเจริญสติ   อดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้ว  อนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึง อดีตคือสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ แต่บรรเทาสิ่งที่ดีด้วยสิ่งในปัจจุบันได้ อนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอน แต่ทำให้ดีขึ้นได้หาก เราให้ความตั้งใจในปัจจุบัน   หากคุณต้องการที่จะทำชีวิตของคุณให้ดีที่สุด นั่นก็คือคุณจะต้องให้สมาธิมาอยู่ที่ปัจจุบัน การเห็นสิ่งต่างๆในปัจจุบันได้มากที่สุด นั่นก็คือการเปิดวิสัยทรรศ การมองเห็นองค์ประกอบต่างๆได้มากที่สุดอย่างมีสมาธิที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการเจริญสติจะทำให้จิตของคุณเข้าสู่ภาวะรับรู้ สภาวะของโลกแห่งความเป็นจริงได้มากขึ้น ควบคุมจิตใจได้ดีขึ้น ปล่อยวางหรือผ่อนปรนความทุกข์ได้   การฝึกฝนเจริญสตินั้นสามารถฝึกฝนได้ในทุกเวลาและทุกอริยาบถ ซึ่งให้ประสิทธิภาพมากน้อยต่างกันไป เวลาที่คุณประกอบกิจวัตรประจำวัน ให้ตั้งจิตฝึกฝน เริ่มจากการสังเกตุ ถึงสิ่งต่างๆในปัจจุบัน ไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียง สิ่งที่ได้ยิน และสิ่งที่มองเห็น การฝึกในขั้นแรกเริ่มคืออาศัยการเตือนสติตัวเองด้วยการกล่าวถ้อยคำในจิตใจ เช่น คุณได้ยินเสียงนก คุณก็บอกตัวเองว่าเสียงนก  คุณเห็นอะไรได้ยินอะไรบอกตัวเองไปเรื่อยๆ คุณกำลังยืนตรงหรือคุณกำลังงอเข่า…